STOP HALY GOODMAN ZDIBY    stophaly.nazory.czSledujte náš Facebook

KAUZA GOODMAN PO

5 LETECH

KONEČNĚ UZAVŘENA

Vážení spoluobčané, milí sousedé. Rádi bychom vás informovali o tom, že téměř po 5 letech bylo dnešního dne ukončeno řízení o posuzování vlivu záměru „Goodman Zdiby Logistics Centre“ na životní prostředí. Jak jistě víte, jednalo se o záměr obřích logistických hal, které měly být situovány v bezprostřední blízkosti původního historického centra obce, nedaleko hřbitova, kostela a Zdibského zámku. Dokumentace tohoto záměru, posuzovaná v řízení u Krajského úřadu Středočeského kraje, byla díky spolupracujícím odborníkům, občanské iniciativě, spolkům a především díky pomoci vás všech občanů naší obce, ale i obcí okolních, dvakrát vrácena k přepracování (dne 5.6.2017 a dne 29.1.2019). Proti záměru bylo nashromážděno v součtu cca 9500 podpisů.

V únoru 2021 byl proces posuzování tohoto záměru ukončen.

Děkujeme vám!

ZÁVĚREČNÉ UZAVŘENÍ TRANSPARENTNÍHO ÚČTU

Do 31. 8. 2021 mohou dárci zažádat (info@oszdiby.unas.cz) o poměrné vrácení poskytnutého finančního daru a tato část jim bude poukázána zpět.

Ti, kteří v dobrých skutcích chtějí pokračovat, svým zbývajícím podílem společně přispějí na Zdravotního klauna, který přináší radost dětem do nemocnic po celé zemi. vám!

Pozvánka na zastupitelstvo

Po mnohých námitkách a intervencích Krajského úřadu jsme z pohledu kauzy Goodman i sběrného dvora dosáhli výsledku lepšího, než jsme se obávali, ale horšího než by mohl být. Riziko nadrozměrných hal, ani mezideponie odpadů není vyloučeno. Věříme, že alespoň v otázce hal dopomůže ještě k lepšímu závěru dobrý výsledek blížícího se referenda. Zasedání se bude konat ve čtvrtek 4.10.2018 v 16 hodin v zasedací místnosti VUGTK Zdiby.
Občanská Iniciativa Zdiby

PLOCHY V OBCI ZDIBY

S NAŠIMI NÁVHRY NA MINIMALIZACI RIZIK

„POLE GOODMAN“ plocha Z19 – vlastník pozemku AUTO PALACE PRAHA k.s.

Dne 15.08.2018 bylo na webu obce  zveřejněno oznámení místostarosty Ing. Žáčka, že obec Zdiby nyní může ve  Změně č.1 územního plánu (ÚP) Zdib nastavit koeficient zeleně u plochy Z19 (plocha, kde hrozí výstavba hal GOODMAN) na 40%, protože krátce před veřejným projednáním se oficiálně  změnil obvyklý koeficient zeleně, který byl v ČR brán ve výši 20%. Přestože uvedené odůvodnění je prokazatelně nepravdivé - pro průmyslové a logistické areály je v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR) zakotven požadavek na 40% zeleně již 6 let (bod 191, písm.i)), lze takovýto vývoj situace považovat za pozitivní.

Je to krok správným směrem, ale neměl by to být krok jediný. V probíhající změně ÚP je ještě potřeba nastavit:

 • aby se do celkového procenta zeleně nezapočítávala zeleň popínavá a střešní (bez toho lze očekávat snahu prosadit haly GOODMAN v plném rozsahu, ale s netřeskem na střeše);
 •  aby byl dostatečným způsobem definován přiměřený hmotový rozsah a harmonické měřítko staveb v okolí místní komunikace Pražská (bez toho lze očekávat mamutí stavby na ploše několika hektarů);
 • aby byla nákladní doprava zcela vyloučena z místních komunikací, tedy požadavek na přímé napojení na D8 (bez toho lze očekávat kolaps dopravy ve Zdibech).

„SBĚRNÝ DVŮR“ plocha Z67 – vlastník pozemku Zemědělské družstvo Klecany

Ve změně č.1 ÚP Zdib se však neřeší jenom plocha Z19. Nová hrozba plyne z plochy pro sběrný dvůr (plocha Z67), který obec opravdu potřebuje a stávající sběrné místo v blízkosti školy je nevyhovující. Na Z67 se však jedná se o neuvěřitelných 16.500 m2 (obvykle obce vystačí se sběrným dvorem na 2000 m2) a hlavním problémem je definovaná přípustná funkce  - „stavby a zařízení pro nakládání s odpady“. Této definici pak odpovídá jakékoliv sběrné místo, kde dochází ke sběru, shromažďování a třídění odpadu (např. skládka), ale i využívání odpadu (např. spalovna). Rizika vyplývají i z faktu, že plocha není ve vlastnictví obce Zdiby a „podnikání v odpadech“ je velmi lukrativní. To znamená, že pro vlastníka bude určující „územní plán“ a obec nebude mít možnost další využití ovlivnit.  V probíhající změně ÚP je ještě potřeba nastavit:

 • aby bylo jasně nastaveno, že sběrný dvůr slouží výhradně pro potřeby obce Zdiby a pro odpady výhradně produkované na jejím území;

 • aby byly jasně vymezeny nežádoucí činnosti na ploše Z67 související s odpady;

 •  aby byly nastaveny výškové a prostorové regulativy (zeleň, výška a zastavěnost);

 • aby byla vymezena jen taková plocha, která svojí výměrou skutečně odpovídá potřebám uváděného sběrného dvora pro obec.

Obec platí odborníkům nezvykle štědře (cca 1 milion korun) za to, aby vypracovali kvalitní Změnu č.1 ÚP. Také za to, aby zajistili soulad ÚP se ZÚR. Projektantům i výkonnému pořizovateli byl nepochybně po celou dobu přípravy Změny č.1 ÚP Zdib znám požadavek ZÚR na 40% zeleně u logistických areálů. Ale obec místo toho, aby striktně vyžadovala zdůvodnění všech návrhů, marnila peníze svévolným vydáváním pokynů o nesmyslnosti 40% zeleně na Z19 a vymezováním absurdně velkého prostoru pro nakládání s odpady na 40.000 m2 (původní návrh!) plochách orné půdy cizího vlastníka.

Na přijetí nové změny je velký spěch a zdá se, že v předvolebním čase dochází i k přehodnocení priorit. Přesto je třeba trvat na uplatnění zájmu veřejnosti a na kvalitě provedení.

Není důležitějšího nástroje pro ochranu území obce, než je územní plán a není vhodnějšího nástroje jak ho ovlivnit, než zájem veřejnosti. Děkujeme všem, kdo se zúčastnili veřejného (ne)projednání této změny. A prosíme, zajímejte se o změnu č. 1 ÚP i nadále a myslete na budoucnost.

Důležitým nástrojem dalšího postupu je také:

Referendum

Nezapomínejte také prosím na to, že v termínu komunálních voleb proběhne v obci Zdiby referendum – kdy budete rozhodovat, zda si přejete v obci Zdiby výstavbu hal typu „GOODMAN  LOGISTICS CENTRE ZDIBY“. I zde bude vaše účast zásadní!! Odmítnutí hal v referendu prokáže veřejný zájem a výrazně nám tak pomůže v dalším postupu.  Před konáním referenda vám poskytneme potřebné údaje.

Zůstaňte s námi!

 

Občanská iniciativa Zdiby – STOP HALY GOODMAN

Kolik je procent pravdy na příběhu o 40 % zeleně?

Dne 15.08.2018 ve 14:48 hodin byla na webových stránkách obce Zdiby zveřejněna vysvětlující zpráva Ing. Žáčka, místostarosty obce Zdiby, který zodpovídá za proces pořizování změny č. 1 územního plánu (ÚP) obce Zdiby. Ve své tiskové zprávě zdůvodňuje veřejností negativně přijímané rozhodnutí obce odmítnout návrh projektanta na min. 40% zeleně na ostře sledované ploše Z19 (místo, kde hrozí výstavba logistických hal Goodman) jako nesmyslný a požadovat snížení, ve výsledku na pouhých 20%, a to i přes názor dotčených orgánů státní správy (pozn. památkářů a ochrany ovzduší), která plně podporují vyšší uvedenou hodnotu a dokonce 40% zeleně podmiňují i svá souhlasná stanoviska.

Místostarosta Žáček uvádí, že nejen v době pořizování změny č. 1 ÚP obce Zdiby, ale dokonce ani v době veřejného projednání, které se velice nestandardním způsobem odehrálo dne 9.8.2018, on, jakožto odpovědný zastupitel pro změnu ÚP, potažmo vedení obce jako celek neměli ještě k dispozici oficiální znění 2. aktualizace Zásad územního rozvoje SK (ZÚR). Toto znění obec dle jeho zprávy obdržela dne 14.8.2018, tj. pouhých 5 dní od veřejného projednávání, kde jak  místostarosta Žáček  uvádí v bodu 191 písm. u) je stanoveno, že je třeba „Při výstavbě logistických center a průmyslových areálů dodržovat koeficient zeleně v min. hodnotě 40% s přihlédnutím ke specifikům umístění a velikosti areálu. Místostarosta Žáček uvádí, že odsouhlasením této 2. aktualizace ZÚR mění obvyklý koeficient zeleně, který byl v ČR brán ve výši 20%, a tedy až nyní lze oprávněně na této ploše požadovat dané vyšší procento zeleně bez rizika náhrad pro obec.

Jeho tvrzení se ovšem jeví jako účelová a v mnohém se nezakládají na pravdě. Účelovost a snahu o maximální urychlení přijetí změny ÚP lze usuzovat jednoznačně z následujících faktů:

 1. Uvedená podmínka Zásad územního rozvoje Středočeského kraje „Při výstavbě logistických center a průmyslových areálů dodržovat koeficient zeleně v min. hodnotě 40% s přihlédnutím ke specifikům umístění a velikosti areálu.... a dále pak text... „Při umísťování zástavby na vysoce bonitních půdách se doporučuje zvážit požadavek na vyšší koeficient zeleně" byla výslovně obsažena v textové části platného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, účinných již od 22. 2. 2012. Z toho plyne, že výše uveden text je již více než 6 let pro obec Zdiby a její vedení závazný a nelze argumentovat „nesmyslností“ požadovaného procenta a už vůbec ne tím, že tento závazek z nadřazené územně plánovací dokumentace „neexistoval v době konání veřejného zasedání.“ Pokud lze parafrázovat laické vyjádření p. místostarosty, tak pro průmyslové a logistické areály je již od roku 2012 obvyklý koeficient zeleně“, ve výši 40 % a nikoliv 20%.
 2. Bod 1) tedy naznačuje nedostatečnou znalost výše uvedených Zásad územního rozvoje SK ze strany obce, kterou dále umocňuje fakt, že ani v oficiálním novém znění se dané problematiky netýká bod 191 písm. u), jak místostarosta Žáček mylně uvádí, ale jedná se o bod 191 písm. i).
Stejně zavádějícím, pozornost odvádějícím a účelově daným způsobem působí i další výrok místostarosty Žáčka: „Veškeré konfliktní situace probíhající změny č. 1 ÚP obce Zdiby jsou tak odstraněny a lze bezodkladně změnu územního plánu vydat….. Čím dřív, tím líp, protože současné platné znění ÚP Zdib žádné omezení nestanovuje.“ Nepatřičnost jeho výroku lze vysledovat z těchto důvodů:

 1. Pokud bude stanoveno procento zeleně bez vlastní jasné a striktní definice pojmu „zeleň“, lze takto definovanou podmínku velice snadno obejít a zneužít, a to zahrnutím zeleně popínavé, zeleně na střeše staveb nebo zatravněných dlaždic (pozn. dlaždice jsou ve změně ÚP uvedeny) do daného výčtu stanoveného procenta. Proto je nezbytně nutné tuto problematiku dále jasně definovat vyloučením započtení takové neúčelné zeleně do 40 % požadavku na zeleň.
 2. Rizika naznačená bodem 1) jsou podpořena dále faktem, že stávající znění změny ÚP dostatečným způsobem nestanoví přiměřený hmotový rozsah (zjednodušeně řečeno velikost staveb) a harmonické měřítko staveb v okolí místní komunikace Pražská – i zde je tedy stále co zlepšovat.

 3. Stejně tak vágní je výrok týkající se dopravy, kde se hovoří o tom, že „bude napojena na dopravní kostru obce“. Opět bez jasné definice je tento výrok sporný a neposkytuje žádnou specifickou ochranu. Přitom právě problematika dopravy je pro Zdiby a danou lokalitu zásadní.
Z výše uvedených rizik v bodu 1) a 2) lze snadno vymodelovat extrémní podobu obejití takovýchto vágně stanovených podmínek. Ani nová změna tedy nepřináší žádnou striktní a nezneužitelnou ochranu plochy Z19.

Dále nelze souhlasit s částí výroku místostarosty Žáčka, kde říká, že plocha Z19 je vlastně jediná „konfliktní situace“.


Nová hrozba plyne z nedostatečné ochrany plochy Z67, s oblibou nazývanou jako „plocha pro sběrný dvůr“. Jedná se o neuvěřitelných 16.500 m2, což jednoznačně neodpovídá potřebám obce a jeví se jako výrazně předimenzované. Hlavním a do očí bijícím rizikem je v takto objemné ploše nastavení, které připouští „stavby a zařízení pro nakládání s odpady“. Této definici pak odpovídá jakékoliv sběrné místo, kde dochází ke sběru, shromažďování a třídění odpadu (např. skládka), ale i využívání odpadu (např. spalovna), přičemž využívání odpadu lze zahrnout pod pojem „nakládání s odpady“.  Sběrný dvůr obec opravdu potřebuje a stávající sběrné místo v bezprostřední blízkosti školy je nevyhovující. Nicméně nové místo by mělo být vybráno a ošetřeno tak, aby nemohlo být nikterak zneužito, zvlášť když obec je v blízkosti, a tedy i pod vlivem skládky v Ďáblicích.

Po konzultaci s advokátní kanceláří Frank Bold i dotazem na výklad pojmů na MPO ČR nám z této plochy tak opravdu hrozí riziko takových zařízení, jak je v předchozím odstavci uvedeno, tedy třeba zrovna spalovny. To je dále umocněno faktem, že plocha Z67 navíc není ve vlastnictví obce Zdiby. To znamená, že pro vlastníka bude určující „územní plán“ a obec nebude mít možnost další využití ovlivnit.  V neposlední řadě i v tomto případě je velikost „stavby“ zcela benevolentní, neboť zde neexistuje jakékoliv jednoznačné výškové i plošné omezení, které by minimalizovalo možnost obejití daných pravidel.

Závěr místostarosty Žáčka, že „Čím dřív, tím líp..“ je velice diskutabilní a ve světle výše uvedených informací se nabízí otázka, proč je na přijetí nové změny takový spěch… Není důležitějšího instrumentu pro ochranu území obce, než je územní plán, a to je třeba si uvědomit!

Občanská iniciativa Zdiby
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDIB SKONČILO FIASKEM - lidé se nevešli do místnosti určené pro veřejné projednání, stáli na chodbách, venku. Uvnitř bylo téměr 40 st. C, nebylo zajištěno ozvučení. Mnoho lidí si stěžovalo na neúnosnost podmínek v jednací místnosti. Stáli ve vedru a mačkali se jeden na druhého. Z chodby se ozývaly hlasy o tom, že lidé neslyší, co se v jednací místnosti děje. Vedení obce ani výkonného pořizovatele to však nezajímalo. Po hodině utrpení ukončili setkání nikoliv na žádost téměř všech přítomných občanů, nýbrž s tím, že nemohli podat odborný výklad a že tímto považují věc za projednanou. TAKOVÝ POSTUP JE VŠAK JEDNOZNAČNĚ NEZÁKONNÝ. VEŘEJNOSTI NEBYLO UMOŽNĚNO SE VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ZÚČASTNIT - NEBYLY ZAJIŠTĚNY DOSTATEČNĚ VELKÉ PROSTORY, KAM BY SE VŠICHNI ZÁJEMCI O VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ VEŠLI..... O PODMÍNKÁCH, KTERÉ HRANIČILY S RIZIKEM SE ZDRAVÍM LIDÍ ANI NEMLUVĚ... Srdečně děkujeme za účast všem, kteří se zúčastnili a tato muka vydrželi a přežili....:-)

>> více

AKTUÁLNÍ INFO KE KAUZE GOODMAN
OBČANSKÁ INICITATIVA

„STOP HALY GOODMAN ZDIBY“1. CO SE DĚLO V MINULÝCH TÝDNECH: 

• Dne 6.12.2017, dárek pro nás v období svátků, byla zveřejněna „přepracovaná“ Dokumentace EIA (cca 1 000 stran) k záměru výstavby logistických a výrobních hal Goodman. Připomínky je možné podat do 11.1.2018. 

2. REALITA „PŘEPRACOVANÉ“ DOKUMENTACE

• „Přepracovaná“ dokumentace je počtem stránek opět výživná (víc než 1000 stran). Po detailním nastudování a srovnání je jasné, že dokumentace je „přepracovaná“ jen formálně, „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“. 

• „Přepracovaná“ dokumentace nic nezměnila na tom, že záměr výrazně negativně ovlivní území naší obce, naruší její historické centrum. Do kostela, na zámek nebo na hřbitov budeme chodit před valy kamionů, bezpečí a průjezdnost silnic v obci se zhroutí, na okrajích silnic kolem budou stát odstavené kamiony. Dojde k dalšímu navýšení karcinogenních látek a prachu, zvýší se hluk a území obce Zdiby bude nezvratně zdevastováno.

další podrobnosti naleznete zde


GOODMAN JE ZPĚT!!!

Přepracovaná dokumentace, kterou předložil investor KÚ Stř. kraje, měla být zásadně doplněná s ohledem na ochranu životního prostředí.

NESTALO SE TAK. 

Stále nám hrozí nárůst dopravy i znehodnocení krajiny obce Zdiby!

 

NECHCEME, ABY NAŠE OBEC BYLA DÁLE DEVASTOVÁNA.

Přijďte i Vy vyjádřit své NE!!

Nejde o „opakované petice“. To, že jste „již jednou podepsali“, bohužel nezaručuje konec. Celé řízení má řadu kroků.

Tento je dalším z nich.

Potřebujeme nutně Váš hlas v každém kole probíhajícího řízení!

PŘIJĎTE PROTO PODEPSAT NESOUHLASNÉ VYJÁDŘENÍ NEJDÉLE DO 10.1.2018

KAM?

Zdiby

Klecany

Řež u Prahy

Květinářství U Zámku

Pražská 34

Zdiby

Klub Klíček – v rámci kroužků

pořádaných v ZŠ a MŠ Klecany

Klecany 375

Cukrárna SARNIA DONUTS
Na Hlinkách 253
Husinec- Řež

Pekařství u Píchů

Za Sokolovnou 159

Zdiby- Veltěž

Květinářství Klecany
Čsl. Armády 10
Klecany

Hospůdka U hřiště
Ke Hřišti 173
Husinec - Řež

Cukrárna Zdiby

Průběžná 154

Zdiby-Veltěž

Ateliér Šoltysovi

Klecany 366

Hospoda Na Plácku

Na Pěkné vyhlídce

Holosmetky – Zdiby

 

SLEDUJTE www.stophaly.nazory.cz a

SDÍLEJTE náš facebook

„Zastavme výstavbu obřích průmyslových hal ve Zdibech“!!!!

DĚKUJEME!!
V roce 2017 Občanské sdružení Zdiby, zastřešující aktivity týkající se záměru Logistic cetner Zdiby firmy Goodman, požádalo o dotaci Nadaci VIA z programu Rychlé granty na právní zastoupení a odborné posudky. Díky předchozí spolupráci s místními a okolními spolky a díky velké podpoře občanů jsme dokázali přesvědčit hodnotící komisi Nadace VIA a uspěli jsme s naší žádostí. Celková výše grantu je 22.500 Kč. Díky těmto prostředkům jsme schopni profesionálně a odborně zpracovat vyjádření k předložené dokumentaci k ZÁMĚRU FIRMY GOODMAN.

Vážení občané, vážení podporovatelé. Děkujeme vám všem za vaše finanční dary. Budou použity výhradně na právní zastoupení a nezbytné odborné posudky. Jen pro úplnost uvádíme, že veškerá práce našeho týmu je zcela dobrovolná a bez nároku na jakýkoliv honorář.

Přidejte se k nám nebo pošlete finanční dar.

GOODMAN HALY – ZDIBY

celková plocha 76.245m2
plocha celého areálu je neuvěřitelných 15,3 ha

VÍTE, ŽE SE VE ZDIBECH MAJÍ STAVĚT HALY VĚTŠÍ NEŽ AMAZON?

VÍTE, ŽE TO BUDE ZNAMENAT 1.600 AUT DENNĚ NAVÍC?

VÍTE, ŽE Z TOHO BUDE MINIMÁLNĚ 400 NÁKLADNÍCH SOUPRAV DENNĚ?SLEDUJTE AKTUALITY

TOPlist  |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Created by RS  |   Mapa stránek  |  stophaly.nazory.czSledujte náš Facebook